Utredningen har gjort ett i huvudsak bra arbete och satt sig in i VA-verksamheternas problem och uppdrag. Svenskt Vatten har all anledning att välkomna många av förslagen.

Vi håller exempelvis med utredningen om att de kommunala organisationerna liksom planeringen av vattenförsörjningen måste stärkas. Även klimatförändringarna kräver sitt och stora investeringar ligger framför många kommuner, där en faktor kan vara eftersatt underhåll på sina håll.

I Sverige har vi under senare år haft ett antal situationer som belyser svårigheterna med att garantera ett säkert vatten. I samband med brandsläckningsövningar inom försvaret har flera dricksvattentäkter förgiftats med högfluorerade ämnen, PFAS, som ingår i vissa brandsläckningsskum.

Dessutom är flera grundvattentäkter förorenade med bekämpningsmedel.

Utredningens förslag innebär krav på inrättande av fler vattenskyddsområden, vilket är bra. Det är dock viktigt att kraven som ställs på vattenskyddsområdet blir verkningsfulla och uppfyller sitt syfte, det vill säga att skydda vattnet. Dessvärre underskattar utredningen hoten från de många farliga ämnen som används i samhället.

Från Svenskt Vattens sida saknar vi förslag om att staten inför generella regler mot hantering och utsläpp av särskilt farliga kemiska ämnen närmast vattenuttaget, i vattenskyddsområdets så kallade primära skyddszon. För vissa ämnen behövs generella, nationella förbud.

Brandskum med PFAS, bekämpningsmedel och även andra kemiska ämnen såsom bensin och olja ska inte få spridas nära dricksvattenuttaget. Farlig verksamhet så nära gör att dricksvattenproducenten knappt hinner reagera innan föroreningarna når fram till vattenverket eller sprids rakt ovanför grundvattentäkten.

Bedömningen av riskerna ska inte göras lokalt och kräva uppdaterad expertkompetens i 290 kommuner. Människors hälsa måste vara lika mycket värd i hela landet.

Vattenskyddsområden är det starkaste skyddet för vattentäkter, men nästan en tredjedel av landets kommunala vattentäkter saknar sådana.

Ett skäl är att det ofta uppstår intressekonflikter när man vill använda marken till exempelvis industri, lantbruk eller bebyggelse.

Tyvärr uppdrog inte regeringen till Dricksvattenutredningen att lämna förslag om en rättssäker hantering av ersättningsanspråk för markägare som riskerar ekonomisk skada när starkare vattenskydd införs.